Azithromycin Aurovitas 500 mg - ulotka, dawkowanie, skutki uboczne | Med Ulotka (2023)

Ulotka dla pacjenta - Azithromycin Aurovitas 500 mg

Azithromycin Aurovitas, 250 mg, tabletki powlekane Azithromycin Aurovitas, 500 mg, tabletki powlekane

Azithromycinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • – Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • – W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • – Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lekmoże

zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takiesame.

 • – Jeśli upacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkieobjawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć otym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt4.

Spis treści ulotki

 • 1.Co to jest lek Azithromycin Aurovitas iw jakim celu się go stosuje

 • 2.Informacje ważne przed zastosowaniem leku Azithromycin Aurovitas

 • 3.Jak stosować lek Azithromycin Aurovitas

 • 4.Możliwe działania niepożądane

 • 5.Jak przechowywać lek Azithromycin Aurovitas

 • 6.Zawartość opakowania iinne informacje

1. co to jest lek azithromycin aurovitas i w jakim celu się go stosuje

Azithromycin Aurovitas należy do grupy antybiotyków zwanych makrolidami. Antybiotyki stosuje się w leczeniu zakażeń wywołanych przez drobnoustroje, takie jak bakterie.

Azithromycin Aurovitas stosuje się w leczeniu niektórych zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na azytromycynę, takiejak:

 • – zakażenia w klatce piersiowej, zakażenia gardła inosa [takie jak zapalenie oskrzeli, zapaleniepłuc,

migdałków, ból gardła (zapalenie gardła) izapalenie zatok];

 • – zakażenia ucha;

 • – zakażenia skóry itkanek miękkich;

 • – zakażenie cewki moczowej (przewodu odprowadzającego mocz zpęcherza moczowego)lub

szyjki macicy, wywołane przez bakterie zwane Chlamydia trachomatis.

2. informacje ważne przed zastosowaniem leku azithromycin aurovitas- jeśli pacjent ma uczulenie na azytromycynę dwuwodną, erytromycynę lub którykolwiek antybiotyk makrolidowy lub ketolidowy;

 • – jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek zpozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Azithromycin Aurovitas należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli pacjent:

 • – ma ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek;

 • – ma ciężkie zaburzenia czynności serca lub zaburzenia rytmu serca, takie jak zespół wydłużonego odstępu QT (widoczne w elektrokardiogramie lub na monitorze aparatu doEKG);

 • – ma za małe stężenia potasu lub magnezu we krwi;

 • – ma objawy wskazujące na dodatkowe zakażenie;

 • – przyjmuje jakiekolwiek alkaloidy sporyszu, takie jak ergotamina (stosowana w leczeniu migreny), ponieważ leków tych nie należy stosować jednocześnie zazytromycyną (patrz „Azithromycin Aurovitas a inne leki”);

 • – ma szczególny rodzaj osłabienia mięśni, zwany miastenią;

 • – ma zaburzenia czynności nerwów (zaburzenia neurologiczne) lub psychiki (zaburzenia psychiczne).

Inne leki i Azithromycin Aurovitas

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie owszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także olekach, które pacjent planuje przyjmować.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent stosuje którykolwiek znastępującychl­eków:

 • – leki zobojętniające– stosowane w leczeniu zgagi lub niestrawności; lek Azithromycin Aurovitas należy przyjmować, co najmniej 1godzinę przed zażyciem leków zobojętniających lub 2godziny po ich zażyciu;

 • – ergotamina– (stosowana w migrenie); nie należy jej przyjmować w tym samym czasie, ponieważ mogą się rozwinąć ciężkie działania niepożądane (drętwienie lub mrowienie w kończynach, skurcze mięśni, bóle głowy, drgawki, bóle brzucha lub w klatce piersiowej);

 • – leki zmniejszające stężenie cholesterolu (statyny);

 • – warfaryna lub podobne leki– stosowane w celu zmniejszenia krzepliwości krwi; lek Azithromycin Aurovitas może nasilić ich działanie;

 • – cyzapryd (stosowany w zaburzeniach żołądka)– nie należy stosować jednocześnie, ponieważ może spowodować ciężkie zaburzenia serca (widoczne w elektrokardiogramie lub na monitorze aparatu doEKG);

 • – terfenadyna (stosowana w katarze siennym)– nie należy stosować jednocześnie, ponieważ może spowodować ciężkie zaburzenia serca (widoczne w elektrokardiogramie lub na monitorze aparatu doEKG);

 • – zydowudyna lub nelfinawir– stosowane w leczeniu zakażeń wywołanych przez HIV; jednoczesne stosowanie nelfinawiru zlekiem Azithromycin Aurovitas może spowodować nasilenie działań niepożądanych wymienionych w niniejszej ulotce;

 • – ryfabutyna– stosowana w leczeniu gruźlicy;

 • – chinidyna– stosowana w zaburzeniach rytmu serca;

 • – cyklosporyna– stosowana w celu hamowania odrzucania przeszczepu przez organizm; lekarz będzie regularnie kontrolował stężenie cyklosporyny we krwi imoże zmienićdawkę.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent stosuje którykolwiek znastępujących leków. Jednoczesne stosowanie leku Azithromycin Aurovitas może nasilać ich działanie. Lekarz może zalecić zmianędawki:

 • – teofiliny– stosowanej w zaburzeniach oddychania, takich jak astma lub przewlekła obturacyjna chorobapłuc;

 • – digoksyny– stosowanej w zaburzeniach serca;

 • – pimozydu– stosowanego w zaburzeniach psychicznych.

Azithromycin Aurovitas z jedzeniem i piciem

Ten lek można przyjmować zjedzeniem lub bez jedzenia.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tegoleku.

Brak wystarczających dostępnych danych ostosowaniu azytromycyny podczas ciąży. Dlatego też nie należy stosować azytromycyny podczas ciąży, chyba że na wyraźne zalecenie lekarza prowadzącego.

Azytromycyna częściowo przenika do mleka ludzkiego, dlatego też azytromycyny nie należy przyjmować podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak dostępnych danych dotyczących wpływu azytromycyny na zdolność powadzenia pojazdów iobsługiwania maszyn. Jednak azytromycyna może powodować zawroty głowy idrgawki, dlatego przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy upewnić się, że pacjent czuje się dobrze.

Lek Azithromycin Aurovitas zawiera laktozę jednowodną

Jeśli stwierdzono wcześniej upacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się zlekarzem przed przyjęciemleku.

3. jak stosować lek azithromycin aurovitas

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie zzaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Dorośli imłodzi dorośli omasie ciała 45kg iwiększej

500mg raz na dobę przez 3dni. Całkowita dawka wynosi 1500mg. Lekarz może zalecić przyjmowanie całkowitej dawki 1500mg w ciągu 5dni: 500mg pierwszego dnia ipo jednej tabletce 250mg od 2.do 5.dnia.

W zakażeniach cewki moczowej iszyjki macicy wywołanych przez Chlamydia trachomatis Jedna dawka 1000mg przyjęta jedenraz.

Dzieci imłodzież omasie ciała mniejszej niż 45kg

Stosowanie tabletek nie jest zalecane. Udzieci imłodzieży omasie ciała mniejszej niż 45kg należy zastosować inną postać farmaceutyczną tegoleku.

Pacjenci zzaburzeniami czynności nerek lub wątroby

Jeśli upacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby, należy powiedzieć otym lekarzowi, ponieważ może być konieczna zmiana dawkileku.

Dawkowanie upacjentów w podeszłym wieku

Upacjentów w podeszłym wieku dawkowanie jest takie samo jak upozostałych pacjentów dorosłych.

Tabletkę można podzielić na równe dawki.

Sposób podawania leku

Tabletki należy przyjmować popijając połową szklankiwody.

Tabletki można przyjmować zjedzeniem lub bez jedzenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Azithromycin Aurovitas

Jeśli pacjent przyjął większą niż zalecana dawkę leku, powinien niezwłocznie skontaktować się zlekarzem lub farmaceutą lub udać się prosto do szpitala.

Objawy przedawkowania to przemijająca utrata słuchu, nudności lub wymioty ibiegunka.

W razie przedawkowania może być konieczne przyjęcie do szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Azithromycin Aurovitas

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku Azithromycin Aurovitas, powinien zażyć lek, gdy tylko sobie otym przypomni. Jeśli jednak wkrótce będzie pora zażycia następnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę iprzyjąć następną dawkę ozwykłej porze. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się zlekarzem lub farmaceutą. Jeśli pacjent pominął dawkę, powinien nadal przyjąć wszystkie zalecone tabletki. Znaczy to, że pacjent zakończy leczenie dzień później.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętejdawki.

Przerwanie stosowania leku Azithromycin Aurovitas

Nigdy nie należy samemu przerywać stosowania leku Azithromycin Aurovitas, najpierw trzeba porozmawiać zlekarzem. Jeśli przepisane leczenie nie jest całkowicie zakończone, zakażenie może powrócić.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie ukażdego one wystąpią.

Jeżeli wystąpi którykolwiek zwymienionych poniżej objawów ciężkiej reakcji alergicznej, lek należy odstawić inatychmiast skontaktować się zlekarzem lub oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala:

 • – nagłe trudności w oddychaniu, mówieniu lub połykaniu;

 • – obrzęk warg, języka, twarzy iszyi;

 • – silne zawroty głowy lub zapaść;

 • – ciężka lub swędząca wysypka na skórze, zwłaszcza przebiegająca zpęcherzami ijeśli

występuje bolesność oczu, jamy ustnej lub narządów płciowych.

Jeśli wystąpi którykolwiek znastępujących objawów niepożądanych, należy niezwłocznie skontaktować się zlekarzem:

 • – ciężka biegunka, trwająca dłuższy czas lub biegunka zkrwią, bólem brzucha igorączką; mogąto

być objawy ciężkiego zapalenia jelit, które czasami występuje po zastosowaniu antybiotyków;

 • – zażółcenie skóry lub białkówek oczu, spowodowane zaburzeniami czynności wątroby;

 • – zapalenie trzustki, powodujące silny ból brzucha ipleców;

 • – zwiększone lub zmniejszone oddawanie moczu lub ślady krwi wmoczu;

 • – wysypka skórna spowodowana przez nadwrażliwość na światło słoneczne;

 • – nietypowe siniaki lub krwawienie;

 • – nieregularny rytm serca.

Te wszystkie objawy niepożądane są ciężkie. Pacjent może potrzebować pilnej pomocy lekarskiej. Ciężkie działania niepożądane są niezbyt częste (mogą wystąpić u1na 100pacjentów) lub częstość nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych.

Inne działania niepożądane

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u1na 10pacjentów)

 • – biegunka

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u1na 10pacjentów)

 • – ból głowy;

 • – nudności (wymioty), ból lub skurcze żołądka, utrata apetytu

 • – zmiana liczby białych krwinek oraz stężenia wodorowęglanów wekrwi

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u1na 100pacjentów)

 • – pleśniawki (kandydoza)– zakażenia grzybicze

 • – zakażenia grzybicze

 • – zakażenia bakteryjne

 • – zapalenie gardła

 • – duszność, ból w klatce piersiowej, świszczący oddech ikaszel (zaburzenia oddychania)

 • – zapalenie błony śluzowej nosa

 • – grypa żołądkowa (zapalenie żołądka ijelit)

 • – zapalenie pochwy

 • – zapalenie płuc

 • – zmiana liczby białych krwinek

 • – obrzęk naczynioruchowy

 • – nadwrażliwość

 • – utrata apetytu (jadłowstręt)

 • – nerwowość

 • – uczucie senności (senność)

 • – zmiany w odczuwaniu smaku

 • – uczucie mrowienia lub drętwienie (parestezje)

 • – niedowidzenie

 • – trudności zzasypianiem (bezsenność)

 • – zaburzenia ucha

 • – zawroty głowy

 • – uczucie wirowania (zaburzenia równowagi)

 • – kołatanie serca

 • – uderzenia gorąca

 • – skrócenie oddechu

 • – krwawienie znosa

 • – zapalenie błony śluzowej żołądka (zapalenie żołądka)

 • – zaparcie

 • – oddawanie gazów (wzdęcie żołądka)

 • – trudności w połykaniu

 • – obrzęk brzucha

 • – suchość w jamie ustnej

 • – odbijanie

 • – owrzodzenie jamy ustnej

 • – zwiększone wydzielanie śliny

 • – ciężka postać rumienia wielopostaciowego

 • – świąd

 • – zapalenie skóry

 • – sucha skóra

 • – nasilone pocenie się

 • – ból, obrzęk izmniejszona ruchliwość stawów (zapalenie kości istawów)

 • – ból mięśni

 • – ból pleców

 • – ból szyi

 • – zwiększone stężenie mocznika we krwi

 • – bolesne lub utrudnione oddawanie moczu

 • – ból w dolnej części pleców (ból nerek)

 • – plamienie

 • – ból jąder

 • – pokrzywka

 • – ból w klatce piersiowej

 • – obrzęk twarzy

 • – gorączka

 • – ból

 • – obrzęk kończyn (obrzęki obwodowe)

 • – obrzęk

 • – ogólne uczucie złego samopoczucia

 • – zmęczenie

 • – osłabienie (astenia)

 • – zmiany w aktywności enzymów wątrobowych iwartości innych parametrów mierzonych wekrwi

 • – powikłania po zabiegu

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u1na 1000pacjentów)

 • – pobudzenie

 • – nieprawidłowa czynność wątroby, zażółcenie skóry ibiałkówek oczu, ciemny mocz, jasnykał

 • – alergiczne reakcje skórne, takie jak nadwrażliwość na światło słoneczne

 • – osutka skórna charakteryzująca się szybkim pojawianiem się obszarów zaczerwienieni­askóry

usianych niewielkimi krostkami (pęcherzykami wypełnionymi białym lub żółtym płynem).

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

 • – zakażenie jelita (rzekomobłoniaste zapalenie jelit)

 • – zmniejszona liczba czerwonych krwinek spowodowana rozpadem (niedokrwistość

hemolityczna); zmniejszona liczba płytek krwi (trombocytopenia)

 • – reakcje anafilaktyczne

 • – uczucie złości, agresja

 • – niepokój

 • – dezorientacja

 • – omamy

 • – osłabienie (omdlenie)

 • – drgawki (napady padaczkowe)

 • – osłabiony zmysł dotyku (niedoczulica)

 • – nadpobudliwość

 • – zaburzenia węchu (całkowita utrata węchu, odczuwanie dziwnych zapachów)

 • – zaburzenia smaku (utrata smaku)

 • – zaostrzenie lub nasilenie osłabienia mięśni (miastenia)

 • – zaburzenia słuchu, w tym utrata słuchu lub szumyuszne

 • – szybkie (częstoskurcz komorowy) lub nieregularne bicie serca, czasami zagrażająceżyciu,

zmiany rytmu serca stwierdzone w elektrokardiogramie (wydłużenie odstępu QT itorsade de pointes)

 • – niskie ciśnienie tętnicze krwi

 • – zapalenie trzustki

 • – przebarwienie języka

 • – niewydolność wątroby

 • – ciężkie alergiczne reakcje skórne

 • – ból stawów

 • – niewydolność nerek, zapalenie nerek.

Poniższe objawy niepożądane obserwowano podczas stosowania w zapobieganiu zakażeniom kompleksem Mycobacterium avium(MAC).

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u1na 10pacjentów)

 • – biegunka

 • – ból brzucha

 • – nudności

 • – oddawanie gazów (wzdęcie)

 • – dyskomfort w jamie brzusznej

 • – luźne stolce

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u1na 10pacjentów)

 • – utrata apetytu (jadłowstręt)

 • – uczucie zawrotów głowy

 • – ból głowy

 • – uczucie kłucia imrowienia lub drętwienia (parestezje)

 • – zaburzenia smaku

 • – zaburzenia widzenia

 • – głuchota

 • – wymioty, ból lub kurcze żołądka, utrata apetytu, problemy ztrawieniem pokarmu

 • – wysypka skórna iswędzenie

 • – ból stawów (zapalenie stawów)

 • – zmęczenie

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u1na 100pacjentów)

 • – osłabienie w odczuwaniu dotyku (niedoczulica)

 • – utrata słuchu lub szumy uszne

 • – kołatanie serca

 • – zaburzenia czynności wątroby, takie jak zapalenie wątroby

 • – ciężka postać rumienia wielopostaciowego

 • – alergiczne reakcje skórne, takie jak nadwrażliwość na światło słoneczne, czerwona, łuszcząca

się iobrzęknięta skóra

 • – ogólne złe samopoczucie

 • – osłabienie (astenia)

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć otym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych iProduktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02–222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21301, faks: + 48 22 49 21309, e-mail:

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowanialeku.

5. jak przechowywać lek azithromycin aurovitas

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym iniedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po„EXP”.

Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. zawartość opakowania i inne informacje- substancją czynną leku jest azytromycyna dwuwodna.

Azithromycin Aurovitas, 250mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 250mg azytromycyny (w postaci azytromycyny dwuwodnej).

Azithromycin Aurovitas, 500mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 500mg azytromycyny (w postaci azytromycyny dwuwodnej).

 • – Pozostałe składniki to:

Jak wygląda lek Azithromycin Aurovitas i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane.

Azithromycin Aurovitas, 250mg, tabletki powlekane

Białe lub prawie białe, podłużne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane, zwytłoczonym „66”na jednej stronie tabletki oraz „D” po drugiej stronie. Wymiary tabletki: 13,5mm x 6,6mm.

Azithromycin Aurovitas, 500mg, tabletki powlekane

Białe lub prawie białe, owalne, obustronnie wypukłe, tabletki powlekane, zwytłoczonym „6” oraz „7” po każdej stronie linii podziału na jednej stronie tabletki oraz „D” po drugiej stronie.

Wymiary tabletki: 17,1mm x 8,5mm.

Lek Azithromycin Aurovitas, tabletki powlekane, jest dostępny w przezroczystych blistrach PVC/Aluminium.

Wielkości opakowań: 2, 3, 4, 6lub 12tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Aurovitas Pharma Polska Sp. zo.o.

ul. Sokratesa 13D lok. 27

01–909 Warszawa

Wytwórca/Importer

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta

Milpharm Limited

Ares Block, Odyssey Business Park

West End Road

Ruislip, HA4 6QD

Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego

Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Belgia:

Azithromycin AB 250mg/ 500mg filmomhulde tabletten

Czechy:

Azithromycin Aurovitas 250mg/ 500mg potahovane tablety

Węgry:

Azitromicin Aurovitas 250mg/ 500mg filmtabletta

Holandia:

Azitromycine Aurobindo 250mg/ 500mg, filmomhulde tabletten

Portugalia:

Azitromicina Ritisca

Rumunia:

Azitromicina Aurobindo 250mg/ 500mg comprimate filmate

Polska:

Azithromycin Aurovitas

Hiszpania:

AZITROMICINA AUROVITAS 500mg comprimidos recubiertos con peHculaEFG

Wielka Brytania:

Azithromycin 250mg/ 500mg film-coated tablets

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04/2018

8

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Geoffrey Lueilwitz

Last Updated: 01/09/2023

Views: 6252

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Geoffrey Lueilwitz

Birthday: 1997-03-23

Address: 74183 Thomas Course, Port Micheal, OK 55446-1529

Phone: +13408645881558

Job: Global Representative

Hobby: Sailing, Vehicle restoration, Rowing, Ghost hunting, Scrapbooking, Rugby, Board sports

Introduction: My name is Geoffrey Lueilwitz, I am a zealous, encouraging, sparkling, enchanting, graceful, faithful, nice person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.