AZITHROMYCIN AUROVITAS 500MG Potahovaná tableta - Databáze léčiv (2023)

Preskripční informace

Lék není v seznamu.

R - na lékařský předpis

Bez omezení

Bez preskripčního omezení.

Bez omezení.

Další informace

AZITHROMYCIN AUROVITAS 500MG Potahovaná tableta

Žádna data

Potahovaná tableta

Aurovitas, spol. s r.o., Praha

SPC

AZITHROMYCIN AUROVITAS 500MG Potahovaná tableta - Databáze léčiv (1)AZITHROMYCIN AUROVITAS 500MG Potahovaná tableta - Databáze léčiv (2)

Přihlášením nebo registrací zdarma získáte bezplatný neomezený přístup.

Zbývající zobrazení: 5

Zaregistrovat

Terapeutické indikace

Azithromycin Aurovitas je indikován k léčbě následujících bakteriálních infekcí vyvolaných mikroorganizmy citlivými na azithromycin (viz body 4.4 a 5.1):

 • akutní bakteriální sinusitida (adekvátně diagnostikovaná)

 • akutní bakteriální otitis media (adekvátně diagnostikovaná)

 • faryngitida, tonzilitida

 • akutní exacerbace chronické bronchitidy (adekvátně diagnostikovaná)

 • mírná až středně těžká komunitní pneumonie

 • infekce kůže a měkkých tkání mírné až střední závažnosti, např. folikulitida, celulitida, erysipel

 • nekomplikovaná uretritida a cervicitida vyvolané patogenem Chlamydia trachomatis.

  Je třeba vzít v úvahu oficiální doporučení týkající se vhodného použití antibakteriálních látek.

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Přípravek Azithromycin Aurovitas má být podáván v jedné denní dávce. Trvání léčby jednotlivých infekčních onemocnení je uvedeno níže.

Děti a dospívající s tělesnou hmotností nad 45 kg, dospělí a starší pacienti

Celková dávka je 1 500 mg, podaná v dílčích dávkách 500 mg denně po dobu 3 dnů. Stejná celková dávka (1 500 mg) může být též podaná po dobu 5 dnů, první den 500 mg a druhý až pátý den 250 mg.

V případě nekomplikované uretritidy nebo cervicitidy způsobené Chlamydia trachomatis se podává 1 000 mg v jednorázové perorální dávce.

Děti a dospívající s tělesnou hmotností do 45 kg

Přípravek azitromycin ve formě tablet není vhodný pro pacienty s tělesnou hmotností do 45 kg. Pro tuto skupinu pacientů jsou k dispozici jiné lékové formy.

Starší pacienti

U starších pacientů lze podat stejné dávky jako u dospělých. Protože u starších pacientů může být přetrvávající riziko se sklonem k arytmiím, je u těchto pacientů doporučováno zvláštní opatrnosti vzhledem k riziku vzniku srdeční arytmie a torsades de pointes (viz bod 4.4).

Pacienti s poruchou funkce ledvin

U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce ledvin (glomerulární filtrace 10–80 ml/min) není nutná úprava dávky. Opatrnosti je třeba u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (glomerulární filtrace < 10 ml/min) (viz body 4.4 a 5.2).

Pacienti s poruchou funkce jater

U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater není nutná úprava dávky (viz bod 4.4).

Způsob podání

Tablety přípravku Azithromycin Aurovitas mají být podávány v jedné denní dávce. Tablety lze užívat s jídlem nebo bez jídla. Tablety se mají zapíjet polovinou sklenice vody.

(Video) Ibuprofen tablets ip 400 mg Uses, Side effects,Dose and precautions In Hindi

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, erythromycin, jakékoli jiné makrolidové nebo ketolidové antibiotikum

nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.

Zvláštní upozornění

Hypersenzitivita

Stejně jako u erythromycinu a jiných makrolidů byly hlášeny vzácné závažné alergické reakce, včetně angioneurotického edému a anafylaxe (vzácně fatální), dermatologické reakce, včetně akutní generalizované exantematózní pustulózy (AGEP), Stevensova-Johnsonova syndromu (SJS), toxické epidermální nekrolýzy (TEN) (vzácně fatální) a lékové reakce s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS). Některé z těchto reakcí na azithromycin vedly k opakujícímu se výskytu symptomů a vyžadovaly delší dobu pozorování a léčbu.

Pokud dojde k alergické reakci, podávání léčivého přípravku je třeba přerušit a zahájit odpovídající léčbu. Lékaři si mají být vědomi toho, že po přerušení symptomatické léčby může dojít k opětovnému výskytu alergických příznaků.

Porucha funkce jater

Jelikož se azithromycin eliminuje z organizmu převážně játry, je třeba opatrnosti při užívání azithromycinu u pacientů s těžkým onemocněním jater. U azithromycinu byly hlášeny případy fulminantní hepatitidy potenciálně vedoucí k život ohrožujícímu selhání jater (viz bod 4.8). Někteří pacienti mohli již dříve trpět jaterní chorobou nebo mohli užívat jiné hepatotoxické léčivé přípravky.

Vyskytnou-li se známky a příznaky jaterní dysfunkce, například rychle se rozvíjející astenie spojená se žloutenkou, tmavá moč, sklon ke krvácení nebo hepatální encefalopatie, je třeba ihned provést vyšetření/funkční testy jater. Objeví-li se jaterní dysfunkce, je třeba užívání azithromycinu ukončit.

Infantilní hypertrofická stenóza pyloru

Po použití azithromycinu u novorozenců (léčba do 42. dne života) byla hlášena infantilní hypertrofická pylorostenóza (IHPS). Rodiče a pečovatelé mají být informováni, aby se obrátili na svého lákaře, pokud se u novorozence objeví zvracení nebo nucení na zvracení při krmení.

Námelové alkaloidy

U pacientů léčených námelovými alkaloidy byl současným podáváním některých makrolidových antibiotik vyvolán ergotismus. Nejsou k dispozici údaje o možnosti interakce mezi deriváty ergotaminu a azithromycinem. Vzhledem k teoretické možnosti ergotismu, nemají být námelové alkaloidy a azithromycin současně podávány (viz bod 4.5).

Superinfekce:

Stejně jako u jiných antibiotických přípravků, doporučuje se sledovat, zda se neobjeví příznaky superinfekce mikroorganizmy, které nejsou citlivé na přípravek, jako jsou houby. Superinfekce může vyžadovat přerušení léčby azithromycinem a zahájení odpovídajících opatření.

Při užívání téměř všech antibakteriálních látek, včetně azithromycinu, byl hlášen průjem související s bakterií Clostridium difficile (CDAD), přičemž jeho závažnost se může pohybovat od lehkého průjmu po fatální kolitidu. Léčba antibakteriálními látkami mění běžnou flóru tlustého střeva, což vede k přerůstání bakterie C.difficile.

C.difficile produkuje toxiny A a B, které přispívají k rozvoji CDAD. Kmeny bakterie C.difficile produkující hypertoxin vedou k vyšší morbiditě a mortalitě, jelikož tyto infekce mohou být refrakterní k antimikrobiální léčbě a mohou vyžadovat kolektomii. CDAD se musí zvažovat u všech pacientů, kteří mají průjem po podání antibiotik. Je nutno pečlivě odebrat anamnézu, protože výskyt CDAD byl hlášen i po více než 2 měsících po podání antimikrobiálních látek. V případě CDAD jsou antiperistaltika kontraindikována.

Porucha funkce ledvin

U pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin (GFR < 10 ml/min) bylo pozorováno 33% zvýšení systémové expozice azithromycinu (viz bod 5.2).

Kardiovaskulární příhody

Při léčbě jinými makrolidy včetně azithromycinu, bylo pozorováno prodloužení srdeční repolarizace a intervalu QT, navozující riziko srdeční arytmie a torsade de pointes (viz bod 4.8). Vzhledem k tomu, že tato situace může vést ke zvýšenému riziku komorových arytmií (včetně torsade de pointes), které mohou vést až k srdeční zástavě, má být azithromycin u pacientů s přetrvávajícím sklonem k arytmiím používán s opatrností (zejména ženy a starší pacienti), jako jsou pacienti:

 • s vrozeným nebo doloženým získaným prodloužením intervalu QT.

 • kteří v současnosti podstupují léčbu jinými léčivými látkami, o kterých je známo, že prodlužují interval QT, jako jsou antiarytmika třídy IA (chinidin a prokainamid) a třídy III (dofetilid, amiodaron a sotalol), cisaprid a terfenadin; antipsychotika, jako je pimozid; antidepresiva, jako jsou citalopram; a fluorochinolony, jako jsou moxifloxacin a levofloxacin.

 • s poruchou rovnováhy elektrolytů, zejména v případech hypokalemie a hypomagnesemie.

 • s klinicky relevantní bradykardií, srdeční arytmií nebo závažnou srdeční insuficiencí.

Epidemiologické studie zkoumající riziko nežádoucích kardiovaskulárních dopadů při užívání makrolidů poskytují variabilní výsledky. Z některých observačních studií však vyplývá vzácné krátkodobé riziko arytmie, infarktu myokardu a kardiovaskulární mortality spojené s makrolidy včetně azithromycinu. Tato zjištění je třeba vzít při předepisování azitromycinu má v úvahu stejně jako jeho léčebné přinosy.

Myasthenia gravis

U pacientů léčených azithromycinem byly hlášeny exacerbace symptomů onemocnění myasthenia gravis

a nový nástup myastenie (viz bod 4.8).

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost při prevenci a léčbě komplexu Mycobacterium Avium (Mycobacterium Avium

Complex; MAC) u dětí nebyla stanovena.

Před předepsáním azithromycinu má být zváženo následující:

Azithromycin Aurovitas není vhodný k léčbě závažných infekcí, u kterých je třeba rychle dosáhnout vysokých koncentrací antibiotika v krvi.

Při volbě azithromycinu k léčbě individuálního pacienta má být vzata v úvahu vhodnost použití makrolidového antibiotika na základě diagnostikované bakteriální etiologie infekce v rámci schválených indikací a prevalence rezistence vůči azithromycinu a ostatním makrolidům.

V oblastech s vysokou incidencí rezistence vůči erythromycinu A je zvláště důležité vzít v úvahu

charakter vývoje citlivosti vůči azithromycinu a dalším antibiotikům. Stejně jako u jiných makrolidů byla v některých evropských zemích hlášena vysoká míra rezistence (> 30%) bakterie Streptococcus pneumoniae i vůči azithromycinu (viz bod 5.1). To je třeba vzít v úvahu při léčbě infekcí způsobených bakterií Streptococcus pneumoniae.

Faryngitida/tonsilitida

Azithromycin není léčivou látkou první volby k léčbě faryngitidy nebo tonsilitidy způsobené bakterií Streptococcus pyogenes. Pro tento účel a pro profylaxi akutní revmatické horečky je léčbou první volby penicilin.

Sinusitida

Azithromycin často není léčivou látkou první volby k léčbě sinusitidy.

Akutní zánět středního ucha

Azithromycin často není léčivou látkou první volby k léčbě akutního zánětu středního ucha.

Infekce kůže a měkkých tkání

Hlavní původce infekcí měkkých tkání, Staphylococcus aureus, je často rezistentní na azithromycin. Proto je testování citlivosti považováno za předpoklad pro léčbu infekcí měkkých tkání azithromycinem.

Infikované popáleninové rány

Azithromycin není indikován k léčbě infikovaných popáleninových ran.

Sexuálně přenosné choroby

V případě sexuálně přenosných chorob je třeba vyloučit současnou infekci bakterií T. pallidum.

Neurologické nebo psychiatrické choroby

Azithromycin má být podáván s opatrností pacientům s neurologickými nebo psychiatrickými

chorobami.

Laktóza

Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají tento přípravek užívat.

Sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné potahované tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Interakce

Antacida:

Ve farmakokinetické studii hodnotící účinky současného podání antacid s azithromycinen nebyl pozorován žádný vliv na celkovou biologickou dostupnost, i když vrcholové koncentrace azithromycinu v plazmě poklesly přibližně o 25 %. Pokud pacient užívá azithromycin i antacida, nesmí tyto látky užívat současně. Azithromycin se musí užívat alespoň 1 hodinu před nebo 2 hodiny po užití antacid.

Současné podávání azithromycinu ve formě granulí s prodlouženým uvolňováním pro perorální suspenzi s jednou 20ml dávkou komagaldroxu (hydroxid hlinitý a hydroxid hořečnatý) neovlivnilo rychlost a rozsah absorpce azithromycinu.

Současné podávání 600 mg azithromycinu v jednorázové dávce a 400 mg efavirenzu denně po dobu 7

dnů nevedlo ke klinicky významným farmakokinetickým interakcím.

Cetirizin:

Současné podávání azithromycinu a 20 mg cetirizinu v 5denním režimu u zdravých dobrovolníků nevedlo v ustáleném stavu k žádné famakokinetické interakci ani k významným změnám QT intervalu.

Didanosin (dideoxyinosin):

Současné podávání denní dávky 1200 mg azithromycinu se 400 mg didanosinu 6 pacientům HIV pozitivním nemělo ve srovnání s placebem účinek na farmakokinetiku didanosinu v ustáleném stavu.

Digoxin (P-gp substráty) a kolchicin:

Během současného podávání makrolidových antibiotik, včetně azithromycinu, s P-glykoproteinovými substráty jako je digoxin a kolchicin, bylo hlášeno zvýšení sérových hladin P-gp substrátů. Z tohoto důvodu, jsou-li azithromycin a P-gp substráty, jako je digoxin, podávány současně, je nutné brát v úvahu možné zvýšení sérových koncentrací těchto substrátů.

Zidovudin:

Jednorázové dávky 1000 mg a opakované dávky 600 mg nebo 1200 mg azithromycinu měly pouze malý vliv na farmakokinetiku zidovudinu nebo jeho glukuronidového metabolitu v plazmě nebo na jejich vylučování močí. Podávání azithromycin však zvýšilo koncentraci fosforylovaného zidovudinu, klinicky aktivního metabolitu, mononukleárních buňkách v periferní krvi. Klinický význam tohoto nálezu není jasný, ale může být přínosem pro pacienty.

Azithromycin významně neinteraguje se systémem jaterního cytochromu P450. Předpokládá se, že u azithromycinu neprobíhají farmakokinetické interakce léčiv, které byly pozorovány u erythromycinu a dalších makrolidů. Indukce nebo inaktivace jaterního cytochromu P450 prostřednictvím komplexu metabolitů cytochromu se u azithromycinu nevyskytuje.

Námelové alkaloidy:

Kvůli teoretické možnosti ergotismu se nedoporučuje současné podávání azithromycinu a námelových alkaloidů (viz také bod 4.4).

Byly provedeny farmakokinetické studie mezi azithromycinem a následujícími léky, o nichž je známo, že podstupují významnou metabolizaci zprostředkovanou cytochromem P450.

Astemizol, alfentanil

Nejsou známy žádné údaje o interakcích s astemizolem nebo alfentanilem. Opatrnost se doporučuje při současném podávání těchto léčivých přípravků s azithromycinem z důvodu známého zesílení účinků

těchto léčivých přípravků při jejich současném podávání s makrolidovým antibiotikem

erythromycinem.

Atorvastatin:

Současné podávání atorvastatinu (10 mg denně) a azithromycinu (500 mg denně) nezpůsobilo změnu koncentrací atorvastatinu v plazmě (na základě analýzy inhibice HMG CoA-reduktázy). Avšak po uvedení léčivé látky na trh byly hlášeny případy rhabdomyolýzy u pacientů užívajících současně azithromycin a statiny.

Karbamazepin:

Ve farmakokinetické interakční studii u zdravých dobrovolníků nebyl pozorován signifikantní účinek na plazmatickou hladinu karbamazepinu nebo jeho aktivního metabolitu u pacientů současně užívajících azithromycin.

Cisaprid:

Cisaprid je metabolizován v játrech enzymem CYP3A4. Protože makrolidová antibiotika inhibují tento enzym, může současné podávání cisapridu způsobit další prodloužení QT intervalu, komorové arytmie a torsades de pointes.

Cimetidin:

Ve farmakokinetické studii zkoumající účinky jednorázové dávky cimetidinu podané 2 hodiny před azithromycinem na farmakokinetiku azithromycinu nebyly pozorovány žádné změny farmakokinetiky azithromycinu.

Kumarinová perorální antikoagulancia:

Ve farmakokinetické interakční studii u zdravých dobrovolníků nezměnil azithromycin antikoagulační účinek jednorázové dávky 15 mg warfarinu. Existují poregistrační hlášení potencované antikoagulace po současném podání azithromycinu a perorálních antikoagulancií kumarinového typu. I když příčinná souvislost nebyla prokázána, je třeba věnovat pozornost frekvenci sledování protrombinového času, pokud je azithromycin užíván pacienty léčenými perorálními antikoagulancii kumarinového typu.

Cyklosporin:

Ve farmakokinetické studii u zdravých dobrovolníků, jimž byla podávána perorální dávka 500 mg azithromycinu denně po dobu 3 dnů a následně byla podána jedna perorální dávka cyklosporinu 10 mg/kg, bylo zjištěno, že výsledná hladina cyklosporinu Cmax a AUC0-5 byla výrazně zvýšena. Při zvažování současného podávání těchto léčiv se tedy má postupovat velmi opatrně. Je-li současné podávání těchto léčiv nezbytné, je třeba sledovat hladiny cyklosporinu a odpovídajícím způsobem upravit dávku.

Efavirenz:

Současné podávání jedné dávky 600 mg azithromycinu a 400 mg efavirenzu denně po dobu 7 dnů nemělo za následek žádné klinicky významné farmakokinetické interakce.

Flukonazol:

Současné podání jednorázové dávky 1 200 mg azithromycinu nezměnilo farmakokinetiku jednorázové dávky 800 mg flukonazolu. Celková expozice a poločas azithromycinu nebyly současným podáním flukonazolu změněny, byl však pozorován klinicky nevýznamný pokles Cmax (18 %) azithromycinu.

Indinavir:

Současné podání jednorázové dávky 1 200 mg azithromycinu nemělo statisticky významný účinek na farmakokinetiku indinaviru podávaného v dávce 800 mg třikrát denně po dobu 5 dnů.

Methylprednisolon:

Ve farmakokinetické interakční studii provedené na zdravých dobrovolnících neměl azithromycin významný účinek na farmakokinetiku methylprednisolonu.

Midazolam:

U zdravých dobrovolníků nemělo současné podávání azithromycinu v dávce 500 mg denně po dobu 3 dnů za následek klinicky významné změny farmakokinetiky a farmakodynamiky jednorázové dávky 15 mg midazolamu.

Nelfinavir:

Současné podávání azithromycinu (1 200 mg) a nelfinaviru v ustáleném stavu (750 mg 3x denně) vedlo ke zvýšení koncentrací azithromycinu. Nebyly pozorovány žádné klinicky významné nežádoucí účinky a úprava dávky není nutná.

Rifabutin:

Současné podávání azithromycinu s rifabutinem neovlivnilo sérové koncentrace žádného z těchto léčiv. U subjektů užívajících současně azithromycin a rifabutin byla pozorována neutropenie. Přestože byla neutropenie spojena s užíváním rifabutinu, příčinná souvislost s kombinací s azithromycinem nebyla prokázána (viz bod 4.8).

Sildenafil:

U normálních zdravých dobrovolníků mužského pohlaví nebyl prokázán účinek azithromycinu (500 mg denně po dobu 3 dnů) na AUC a Cmax sildenafilu ani jeho hlavního metabolitu přítomného v oběhu.

Terfenadin:

Během farmakokinetických studií nebyly hlášeny žádné důkazy interakce mezi azithromycinem a terfenadinem. Vzácně byly hlášeny případy, u kterých možnost takové interakce nebylo možno zcela vyloučit; avšak specifický důkaz, že k takové interakci došlo, neexistuje.

Theofylin:

Neexistuje důkaz klinicky významné farmakokinetické interakce při současném podání azithromycinu a theofylinu zdravým dobrovolníkům. Jelikož byly hlášeny interakce jiných makrolidů s theofylinem, doporučuje se zvýšená pozornost příznakům, které naznačují zvýšení hladiny theofylinu.

Triazolam:

U 14 zdravých dobrovolníků nemělo současné podávání 500 mg azithromycinu 1. den a 250 mg 2. den a dávky 0,125 mg triazolamu 2. den významný vliv na farmakokinetické parametry triazolamu ve srovnání s triazolamem a placebem.

Trimethoprim/sulfamethoxazol:

Současné podávání trimethoprimu/sulfamethoxazolu DS (160 mg/800 mg) po dobu 7 dnů s azithromycinem v dávce 1200 mg 7. den nemělo významný vliv na maximální koncentrace, celkovou expozici ani vylučování močí, a to jak u trimethoprimu, tak sulfamethoxazolu. Sérové koncentrace azithromycinu byly podobné sérovým koncentracím pozorovaným v jiných studiích.

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Nejsou k dispozici adekvátní údaje o použití azithromycinu u těhotných žen. Ve studiích reprodukční toxicity na zvířatech bylo prokázáno, že azithromycin prochází placentou. Teratogenní účinky však nebyly pozorovány (viz bod 5.3). Bezpečnost azithromycinu s ohledem na užívání léčivé látky během těhotenství nebyla potvrzena. Proto má být přípravek azithromycinu užíván během těhotenství pouze, pokud přínos převyšuje nad rizikem.

Kojení

Bylo popsáno vylučování azithromycinu do lidského mateřského mléka. Informace z publikované literatury naznačují, že azithromycin je v mateřském mléce přítomen v odhadované maximální průměrné denní dávce 0,1 až 0,7 mg/kg/den. U kojených dětí nebyly pozorovány žádné závažné nežádoucí účinky azithromycinu.

Mělo by však být rozhodnuto, zda kojení přerušit nebo zda se léčba azitromycinem přeruší/zahájí či nikoliv, a to s ohledem na přínos kojení pro dítě a přínos léčby pro ženu.

Protože není známo, zda může mít azithromycin nežádoucí účinky na kojené dítě, má být během léčby přípravkem azithromycinu kojení přerušeno. Mimo jiné se mohou u kojeného dítěte vyskytnout průjem, mykotické onemocnění sliznic a senzitizace. Během léčby a až 2 dny po jejím ukončení se doporučuje mléko zlikvidovat. Poté může být kojení obnoveno.

Fertilita

Ve studiích fertility u potkanů byla po podání azithromycinu popsána snížená fertilitu. Význam těchto zjištění pro člověka není znám.

Schopnost řízení

Nejsou k dispozici údaje o vlivu azithromycinu na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Při provádění těchto činností je však třeba vzít do úvahy možnost výskytu nežádoucích účinků, jako jsou závratě a

křeče. Postižení zraku a rozmazané vidění mohou mít vliv na schopnost pacienta řídit nebo obsluhovat stroje (viz bod 4.8).

Nežádoucí účinky

V níže uvedené tabulce jsou podle třídy orgánových systémů a četnosti uvedeny nežádoucí účinky zjištěné v rámci klinických studií a sledování po uvedení léčiva na trh. Nežádoucí účinky zjištěné po uvedení na trh jsou uvedeny kurzívou.

Skupiny četností jsou definovány pomocí následující konvence: velmi časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až

< 1/10), méně časté (≥ 1/1000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10000 až < 1/1000), velmi vzácné (< 1/10000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Nežádoucí účinky s možnou nebo pravděpodobnou souvislostí s azithromycinem získané z klinických studií a sledování po uvedení na trh:

Velmičasté≥ 1/10Časté≥ 1/100 až < 1/10Méně časté≥ 1/1000 až < 1/100Vzácné≥ 1/10000 až < 1/1000Velmivzácné < 1/10000Není známoz dostupných údajů nelze určit
Infekce a infestace
kandidóza,orální kandidóza, vaginální infekce, pneumonie, mykotické infekce, bakteriální infekce, faryngitida, gastroenteritida,respirační poruchy, rinitidapseudomembranózn í kolitida (viz bod 4.4)
Poruchy krve a lymfatického systému
leukopenie,neutropenie, eozinofilietrombocytopenie,hemolytická anemie
Poruchy imunitního systému
angioedém,hypersenzitivitaanafylaktická reakce(viz bod 4.4.)
Poruchy metabolismu a výživy
anorexie
Psychiatrické poruchy
nervozita, insomnieagitovanostagresivita, úzkost, delirium,halucinace
Poruchy nervového systému
bolesti hlavy, závratě, dysgeuzie, paresteziehypestezie, somnolencesynkopa, konvulze,psychomotorická hyperaktivita, anosmie, ageuzie, parosmie,myasthenia gravis (viz bod 4.4)
Poruchy oka
postiženízrakurozmazané vidění
Poruchy ucha a labyrintu
hluchotaporuchy ucha, vertigo, poruchy słuchu,tinitus
Srdeční poruchy
palpitacetorsade de pointes (viz bod 4.4), arytmie (viz bod 4.4) včetně komorové tachykardie, prodloužený QT interval naelektrokardiogramu (viz bod 4.4)
Cévní poruchy
návaly horkahypotenze
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
dyspnoe, epistaxe
Gastrointestinální poruchy
průjem, bolest břicha, nauzea, flatulencezvracení, dyspepsiezácpa, dysfagie, gastritida,abdominální distenze, sucho v ústech, říhání,vředy v ústech,hypersekrece slinpankreatitida, zbarvení jazyka a zubů
Poruchy jater a žlučových cest
hepatitidaabnormální funkce jater, cholestatická žloutenkaselhání jater (které vzácně vedlo k úmrtí) (viz bod 4.4), fulminantní hepatitida,nekróza jater
Poruchy kůže a podkožní tkáně
pruritus,vyrážkaStevensův-Johnsonův syndrom, fotosenzitivní reakce, kopřivka, dermatitida,suchá kůže, hyperhidrózaalergické reakcevčetněangioneurotické ho edému,akutnígeneralizovaná exantematózní pustulóza(AGEP)toxická epidermální nekrolýza, erythema multiforme,léková reakce s eozinofilií a systémovýmipříznaky (DRESS)
Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
artralgieosteoartróza, myalgie, bolest zad,bolest krku
Poruchy ledvin a močových cest
dysurie, bolesti ledvinakutní renální selhání,intersticiálnínefritida
Poruchy reprodukčního systému a prsu
metroragie,testikulární porucha
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
únavaedém, astenie, malátnost,otok obličeje, bolest na hrudihorečka, periferní bolest
Vyšetření
snížený počet lymfocytů,zvýšený počet eosinofilů, snížený obsah hydrogenuhlič ita nů v krvi, zvýšení počtu bazofilů, monocytů a neutrofilůzvýšená hladinaaspartátaminotransferá zy, bilirubinu v krvi, močoviny v krvi, kreatininu v krvi,abnormální hladina draslíku v krvi,zvýšená hladinaalkalické fosfatázy, chloridů a glukózy, zvýšený počet trombocytů , snížený hematokrit, zvýšená hladinahydrogenuhličitanů,abnormální hladina sodíkuprodloužený QT interval na elektrokardiogramu (viz bod 4.4)
Poranění, otravy a procedurální komplikace
postprocedurální komplikace

Nežádoucí účinky, které případně či pravděpodobně souvisejí s profylaxí a léčbou komplexu Mycobacterium Avium, a které jsou založeny na klinických studiích a postmarketingovém sledování. Tyto nežádoucí účinky se liší od těch, které byly hlášeny u lékové formy s okamžitým uvolňováním nebo s prodloužený uvolňováním, ať už jde o typ nebo četnost:

Třídy orgánových systémůNežádoucí účinekFrekvence
Poruchy metabolismu avýživyAnorexieČasté
Poruchy nervového systémuZávratě, bolesti hlavy,parestezie, dysgeuzieČasté
HypestezieMéně časté
Poruchy okaPoruchy zrakuČasté
Poruchy ucha a labyrintuHluchotaČasté
Poruchy sluchu, tinitusMéně časté
Srdeční poruchyPalpitaceMéně časté
Gastrointestinální poruchyPrůjem, bolesti břicha, nauzea, flatulence, abdominálnídiskomfort, řídká stoliceVelmi časté
Poruchy jater a žlučovýchcestHepatitidaMéně časté
Poruchy kůže a podkožní tkáněVyrážka, pruritusČasté
Stevensův-Johnsonův syndrom, fotosenzitivní reakceMéně časté
Poruchy svalové a kosternísoustavy a pojivové tkáněAtralgieČasté
Celkové poruchy a reakce v místě aplikaceÚnavaČasté
Astenie, malátnostMéně časté

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Předávkování

Nežádoucí účinky, které se vyskytly u dávek vyšších než doporučených, byly podobné těm, které se vyskytují po běžných dávkách.

Symptomy

Typické symptomy předávkování makrolidovými antibiotiky zahrnují reverzibilní ztrátou sluchu, silnou

nauzeu, zvracení a průjem.

Léčba

V případě předávkování je indikována obecná symptomatická léčba a podpůrná opatření podle potřeby.

Farmakologické vlastnosti

Farmakodynamika

Farmakoterapeutická skupina: Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci, makrolidy, ATC kód: J01FA10

Azithromycin je makrolidové antibiotikum patřící do skupiny azalidů.

Molekula je sestavena přidáním atomu dusíku k laktonovému kruhu erythromycinu A. Chemický název

azithromycinu je 9-deoxy-9a-aza- 9a-methyl-9a-homoerythromycin A. Molekulární hmotnost je 749,0.

Mechanismus účinku:

Azithromycin je azalid, což je podtřída makrolidových antibiotik. Vazbou na 50S podjednotku ribozomu azithromycin brání translokaci peptidového řetězce z jedné strany ribozomu na druhou. V důsledku toho je u citlivých organizmů zabráněno RNA dependentní syntéze proteinů.

Srdeční elektrofyziologie:

Prodloužení QTc intervalu bylo studováno v randomizované, placebem kontrolované paralelní studii na 116 zdravých osobách, které dostávaly chlorochin (1000 mg) buď samostatně, nebo v kombinaci s azitromycinem (500 mg, 1000 mg a 1500 mg jednou denně). Současné podávání azithromycinu prodloužilo interval QTc v závislosti na dávce a koncentraci. V porovnání se samotným chlorochinem činilo maximální průměrné (95% horní hranice spolehlivosti) zvýšení QTcF 5 (10) ms, 7 (12) ms a 9

(14) ms při současném podávání 500 mg, 1000 mg a 1500 mg azitromycinu.

Farmakokinetický/farmakodynamický vztah

U azithromycinu je hlavním parametrem FK/FD vztahu poměr AUC/MIC, který nejlépe koreluje s účinností azithromycinu.

Mechanismus rezistence:

Dva nejčastější mechanismy rezistence na makrolidová antibiotika, včetně azithromycinu, jsou změna cílového místa (nejčastěji methylací 23S rRNA) a aktivní eflux. Výskyt těchto rezistentních mechanismů se liší druh od druhu, a v rámci jednoho druhu se četnost rezistence liší v závislosti na geografické lokalitě.

Nejdůležitější ribozomální modifikací, která určuje sníženou vazbu makrolidů, je posttranskripční (N6)- dimethylace adeninu na nukleotidu A2058 (číslování Escherichia coli) 23S rRNA metylázami kódovanými erm (erytromycin ribosom metyláza) geny.

Ribozomální modifikace často určují zkříženou rezistenci (fenotyp MLSB) k jiným skupinám antibiotik, jejichž ribozomální vazebná místa se překrývají s vazebnými místy makrolidů: linkosamidy (včetně klindamycinu) a streptograminů B (mezi něž patří např. chinupristinová složka chinupristin/dalfopristinu). U různých bakteriálních druhů jsou přítomny různé ermové geny, např.

streptokoky a stafylokoky. Citlivost k makrolidům mohou ovlivnit také méně často se vyskytující mutační změny v nukleotidech A2058 a A2059 a v některých dalších pozicích 23S rRNA nebo ve velkých podjednotkách ribozomálních proteinů L4 a L22.

Efluxní pumpy se vyskytují u řady druhů, včetně gramnegativních, jako je Haemophilus influenzae (kde mohou určovat vnitřně vyšší MIC) a stafylokoky. U streptokoků a enterokoků se vyskytuje efluxní pumpa, která rozpoznává 14- a 15členné makrolidy (mezi něž patří např, erytromycin a azitromycin) je kódována geny mef (A).

U bakterií Streptococcus pneumoniae, beta-hemolytický streptokok skupiny A, Enterococcus faecalis a Staphylococcus aureus, včetně S. aureus (MRSA) rezistentního na methicillin existuje kompletní zkřížená rezistence na erythromycin, azithromycin, jiné makrolidy a linkosamidy.

Azithromycin vykazuje zkříženou rezistenci s grampozitivními izoláty rezistentními na erytromycin. Jak bylo uvedeno výše, některé ribozomální modifikace podmiňují zkříženou rezistenci s dalšími třídami

antibiotik, jejichž ribozomální vazebná místa se překrývají s vazebnými místy makrolidů: linkosamidy (včetně klindamycinu) a streptograminy B (mezi něž patří např. chinupristinová složka chinupristin/dalfopristinu).

Pokles citlivosti na makrolidy v průběhu času byl zaznamenán zejména u Streptococcus pneumoniae a

Staphylococcus aureus a je pozorován také u Streptococcus viridans a Streptococcus agalactiae.

Hraniční hodnoty

EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing)

Hraniční hodnoty MIC (mg/l)
PatogenCitlivé (mg/l)Rezistentní (mg/l)
Staphylococcus spp.≤ 1> 2
Streptococcus spp.(skupina A, B, C, G)≤ 0,25> 0,5
Streptococcus pneumoniae≤ 0,25> 0,5
Haemophilus influenzaePoznámka1Poznámka1
Moraxella catarrhalis≤ 0,25> 0,5
Neisseria gonorrhoeae≤0,25> 0,5

Poznámka1: Klinický důkaz účinnosti makrolidů na respirační infekce způsobené H. influenzae je sporný kvůli vysokému počtu spontánních uzdravení. Pokud bude potřeba testovat jakýkoli makrolid proti tomuto druhu, mají být použity epidemiologické mezní hodnoty (ECOFFs) k detekci kmenů se získanou rezistencí. ECOFFs pro každý druh jsou: azithromycin 4 mg/l.Citlivost:

Prevalence získané rezistence pro vybrané druhy se může lišit geograficky a časem a je potřebná míst- ní informace o rezistenci, především při léčbě závažných infekcí. Je-li to nezbytné, má být vyžadována rada experta, jestliže je lokální prevalence rezistence taková, že prospěšnost léku je přinejmenším u některých typů infekcí nejistá.

Patogeny, u nich může být rezistence problémem: prevalence rezistence je ≥ 10% v alespoň jedné zemi Evropské unie.

Tabulka citlivosti

Druhy běžně citlivé
Aerobní gramnegativní mikroorganizmy
Haemophilus influenzae* Moraxella catarrhalis* Další mikroorganizmyChlamydophila pneumoniae Chlamydia trachomatis Legionella pneumophila Mycobacterium aviumMycoplasma pneumoniae*
Druhy, u kterých může být problémem získaná rezistence
Aerobní grampozitivní mikroorganizmyStaphylococcus aureus* Streptococcus agalactiae Streptococcus pneumoniae* Streptococcus pyogenes* Další mikroorganizmyUreaplasma urealyticum
Přirozeně rezistentní mikroorganizmy

Aerobní grampozitivní mikroorganizmyStaphylococcus aureus – kmeny rezistentní na methicillin a erythromycinStreptococcus pneumoniae – kmeny rezistentní na penicillinAerobní gramnegativní mikroorganizmyEscherichia coli Pseudomonas aeruginosa Klebsiella spp.Anaerobní gramnegativní mikroorganizmySkupina Bacteroides fragilis

*Klinická účinnost je prokázaná citlivostí izolovaných organizmů ve schválených klinických indikacích.

Pediatrická populace

Po vyhodnocení studií provedených u dětí se podávání azithromycinu nedoporučuje k léčbě malárie (a to ani v monoterapii, ani v kombinaci s léky obsahujícími chlorochin nebo artemisinin), protože nebyla stanovena neinferiorita vůči antimalarickým léčivým přípravkům doporučovaným při léčbě nekomplikované malárie.

Farmakokinetika

Absorpce:

Biologická dostupnost azithromycinu po perorálním podání je přibližně 37 %. Vrcholové koncentrace je dosaženo během 2-3 hodin po podání. Průměrná vrcholová koncentrace (Cmax) pozorovaná po jednorázovém podání dávky 500 mg činí přibližně 0,4 μg/ml.

Distribuce:

Perorálně podávaný azithromycin je rozsáhle distribuován do celého těla.

Farmakokinetické studie prokázaly, že koncentrace azithromycinu naměřená ve tkáních je značně vyšší (až 50násobek maximální pozorované koncentrace v plazmě) než v plazmě. To ukazuje, že látka je silně vázána v tkáních (distribuční objem v ustáleném stavu je přibližně 31 1/kg).

Při doporučeném dávkování nedochází ke kumulaci v séru. Ke kumulaci dochází ve tkáních, kde jsou hladiny mnohem vyšší než v séru. Tři dny po podání 500 mg azithromycinu v jednorázové dávce nebo v dílčích dávkách byly koncentrace naměřené v plicích, prostatě, tonzilách a séru 1,3-4,8 µg/g; 0,6-2,3 µg/g; 2,0-2,8 µg/g a 0-0,3 µg/ml. Koncentrace v těchto cílových tkáních přesahují MIC90 pravděpodobných patogenů.

V experimentálních studiích in vitro a in vivo se azithromycin kumuluje ve fagocytech. Jeho uvolňování je stimulováno aktivní fagocytózou. U zvířecích modelů tento proces přispívá ke kumulaci azithromycinu v tkáních.

Vazba azithromycinu na sérové proteiny se mění, kolísá od 50 % při 0,05 mg/l do 18 % při 0,5 mg/l v závislosti na koncentraci v séru.

Eliminace:

Terminální plazmatický poločas eliminace odráží poločas eliminace z tkání, který je 2 až 4 dny.

Přibližně 12 % intravenózně podané dávky se vylučuje v nezměněné formě močí během 3 dnů; velká část se vyloučí během prvních 24 hodin. Koncentrace azithromycinu až 237 μg/ml byly nalezeny ve žluči 2 dny po 5denní léčbě. Bylo identifikováno 10 metabolitů (tvořených N- a O-demetylací, hydroxylací desosaminu a aglykonových kruhů a štěpením kladinosového konjugátu).

Výzkumy naznačují, že metabolity nehrají žádnou roli v mikrobiologické aktivitě azithromycinu.

Farmakokinetika u zvláštních populací:

Porucha funkce ledvin:

Po perorálním podání jednorázové dávky 1 g azithromycinu se průměrná Cmax zvýšila o 5,1 % a AUC0- 120 o 4,2 % u osob s lehkou až středně těžkou poruchou funkce ledvin (rychlost glomerulární filtrace 10-

80 ml/min) ve srovnání s normální renální funkcí (GFR > 80 ml/min). U osob s těžkou poruchou funkce ledvin se průměrná Cmax zvýšila o 61 % a AUC0-120 o 33 % ve srovnání s hodnotami u osob s normální funkcí ledvin.

Porucha funkce jater:

U pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater nebyla prokázána výrazná změna sérové farmakokinetiky azithromycinu ve srovnání s normální funkcí jater. U těchto pacientů se zdá, že zvýšené vylučování azithromycinu močí pravděpodobně kompenzuje sníženou jaterní clearance.

Starší osoby:

Farmakokinetika azithromycinu u starších mužů byla podobná jako u mladých dospělých; ačkoliv u starších žen byly pozorovány vyšší vrcholové koncentrace (zvýšené o 30-50 %), k signifikantní akumulaci však nedošlo.

U starších dobrovolníků (> 65 let) byly po 5denní léčbě pozorovány vyšší hodnoty AUC (29 %) ve srovnání s mladšími dobrovolníky (< 45 let). Tyto rozdíly však nejsou považovány za klinicky relevantní, proto se úprava dávkování nedoporučuje.

Kojenci, batolata, děti a dospívající:

Farmakokinetika byla studována u dětí ve věku 4 měsíce až 15 let, kterým byly podávány tobolky, granule nebo suspenze. První den byla podána dávka 10 mg/kg, 2. až 5. den byla podávána dávka 5 mg/kg. Dosažená Cmax byla mírně nižší než u dospělých, a to 224 μg/l u dětí ve věku 0,6 – 5 let a po třech dnech podávání byla 383 μg/l u dětí ve věku 6 – 15 let. Poločas 36 hodin u starších dětí byl v očekávaném rozmezí pro dospělé.

Balení

500MG Potahovaná tableta 3

Cena

119,70Kč

Max. doplatek

0,00Kč

Balení není v seznamu.

Indikační omezení úhrady:

Bez omezení.

500MG Potahovaná tableta 12

Cena

-

Max. doplatek

-

Balení není v seznamu.

500MG Potahovaná tableta 2

Cena

-

Max. doplatek

-

Balení není v seznamu.

500MG Potahovaná tableta 4

Cena

-

Max. doplatek

-

Balení není v seznamu.

500MG Potahovaná tableta 6

Cena

-

Max. doplatek

-

Balení není v seznamu.

Podobné l.

ATCJ01FA10: Azithromycin
Účinná látkadihydrát azithromycinu (azithromycinum dihydricum)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Gregorio Kreiger

Last Updated: 02/14/2023

Views: 6246

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Gregorio Kreiger

Birthday: 1994-12-18

Address: 89212 Tracey Ramp, Sunside, MT 08453-0951

Phone: +9014805370218

Job: Customer Designer

Hobby: Mountain biking, Orienteering, Hiking, Sewing, Backpacking, Mushroom hunting, Backpacking

Introduction: My name is Gregorio Kreiger, I am a tender, brainy, enthusiastic, combative, agreeable, gentle, gentle person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.